slide 1

Miejsce zatrudnienia: Zakład Fizjologii Zwierząt IFiŻZ PAN

I. Wymagania dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na w/wym. stanowisko

Kandydat powinien:

 1. Posiadać stopień przynajmniej doktora w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych lub pokrewnych;
 2. Być autorem lub współautorem min. 5 prac naukowych opublikowanych w czasopismach umieszczonych na liście Journal Citation Reports (JCR);
 3. Wykazywać się dobrą znajomością języka angielskiego;
 4. Posiadać umiejętność pracy w laboratorium;
 5. Odbyć staż naukowy (warunek pożądany);
 6. Spełniać inne wymagania dotyczące kandydata określone przez dyrektora Instytutu.

II. Wymagania specyficzne

 1. Zaawansowana wiedza na temat fizjologii rozrodu zwierząt gospodarskich, udokumentowana publikacjami;
 2. Znajomość neuroendokrynnych mechanizmów regulacyjnych na poziomie podwzgórza i przysadki;
 3. Umiejętność planowania i wykonywania doświadczeń na zwierzętach (uczestniczenie w projektach badawczych);
 4. Przebyte szkolenia, zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, uprawniające do prowadzenia doświadczeń na zwierzętach.;
 5. Udokumentowane posługiwanie się technikami z zakresu analityki hormonalnej i/lub biologii molekularnej (publikacje);
 6. Umiejętność zastosowania metod statystycznych do analizy danych eksperymentalnych;

III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata

 • podanie
 • życiorys
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora
 • wykaz publikacji
 • autoreferat naukowy z uwzględnieniem planowanej tematyki badawczej
 • kwestionariusz osobowy
 • certyfikat lub zaświadczenie ze studium języków obcych lub innej uprawnionej jednostki, lub rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • inne dokumenty potwierdzające umiejętności i doświadczenia naukowe (opcjonalnie)

Termin składania dokumentów: 30 maja 2019 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Instytutu

Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN, Jabłonna, ul. Instytucka 3

Przesłuchania Kandydatów odbędą się w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w dniu 6 czerwca 2019 r.