slide 1

Konkurs 1

Miejsce zatrudnienia: Zakład Fizjologii Zwierząt Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk

I.Wymagania ogólne:

Kandydat powinien:

 • posiadać co najmniej stopień naukowy doktora z dziedziny nauk rolniczych, biologicznych lub pokrewnych
 • wykazywać się dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie
 • być autorem lub współautorem min. 5 prac naukowych opublikowanych w czasopismach umieszczonych na liście Journal Citation Reports (JCR)
 • posiadać umiejętność pracy w laboratorium
 • odbyć staż naukowy (warunek pożądany)
 • spełniać inne wymagania dotyczące kandydata określone przez dyrektora Instytutu

II. Wymagania specyficzne

 • Zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w dziedzinie neuroendokrynologii rozrodu, oddziaływań neuroendokrynnych i immunologii
 • Znajomość technik badawczych stosowanych w biologii molekularnej oraz podstaw pracy laboratoryjnej
 • Mile widziane doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi i małymi przeżuwaczami

III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata

 • podanie
 • życiorys
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora
 • wykaz publikacji
 • autoreferat naukowy z uwzględnieniem planowanej tematyki badawczej
 • kwestionariusz osobowy
 • certyfikat albo zaświadczenie ze studium języków obcych lub innej uprawnionej jednostki lub rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • inne dokumenty potwierdzające umiejętności i doświadczenia naukowe (opcjonalnie)

Termin składania dokumentów: 14 listopada 2019 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna

Przesłuchania Kandydatów odbędą się w Instytucie Fizjologii I Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w dniach 18-19 listopada 2019 r. w godz. 10:00-14:00

Konkurs 2

Miejsce zatrudnienia: Zakład Żywienia Zwierząt Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk.

I.Wymagania ogólne

Kandydat powinien:

 • posiadać co najmniej stopień naukowy doktora z zakresu nauk rolniczych, biologicznych lub pokrewnych
 • mieć doświadczenie w pracy w przynajmniej jednym projekcie badawczym
 • być autorem lub współautorem min. 5 prac naukowych opublikowanych w czasopismach umieszczonych na liście Journal Citation Reports (JCR)
 • wykazywać się dobrą znajomością języka angielskiego
 • posiadać umiejętność pracy w laboratorium
 • odbyć staż naukowy (warunek pożądany)
 • spełniać inne wymagania dotyczące kandydata określone przez dyrektora Instytutu

II. Wymagania specyficzne

 • Zainteresowane badaniami nad wpływem czynników żywieniowych na organizm ludzi i zwierząt
 • Doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi lub gospodarskimi
 • Znajomość technik badawczych: chromatografia gazowa i cieczowa, PCR oraz real-time PCR
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z cytometrem przepływowym
 • Czynny udział w życiu naukowym w szczególności wystąpienia na konferencjach i sympozjach

III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata

 • podanie
 • życiorys
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora
 • wykaz publikacji
 • autoreferat naukowy z uwzględnieniem planowanej tematyki badawczej
 • kwestionariusz osobowy
 • certyfikat albo zaświadczenie ze studium języków obcych lub innej uprawnionej jednostki lub rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • inne dokumenty potwierdzające umiejętności i doświadczenia naukowe (opcjonalnie)

Termin składania dokumentów: 14 listopada 2019 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna

Przesłuchania Kandydatów odbędą się w Instytucie Fizjologii I Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w dniach 18-19 listopada 2019 r. w godz. 10:00-14:00