slide 1

Konkurs 1

Miejsce zatrudnienia: Zakład Inżynierii Genetycznej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego, Polskiej Akademii Nauk

I. Wymagania ogólne:

Kandydat powinien:

 • posiadać co najmniej stopień doktora habilitowanego (lub równoważny) z zakresu nauk rolniczych, biologicznych, biotechnologii lub pokrewnych
 • posiadać dobrą znajomość języka angielskiego
 • w okresie od uzyskania stopnia dr wydatnie powiększyć dorobek naukowy, a sumaryczny IF całego dorobku kandydata liczony wg bazy JCR (zgodnie z rokiem publikacji prac) nie powinien być mniejszy niż 30
 • posiadać w okresie ostatnich trzech lat min. 6 prac opublikowanych w czasopismach umieszczonych na liście JCR
 • kierować obecnie lub w przeszłości min. jednym projektem badawczym lub zadaniem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych
 • być autorem recenzji lub opinii naukowych
 • aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym i organizacyjnym środowiska naukowego
 • posiadać umiejętności planowania i samodzielnego wykonywania badań naukowych
 • odbyć staż naukowy (warunek pożądany)
 • spełniać inne wymagania dotyczące kandydata określone przez dyrektora Instytutu

II. Wymagania specyficzne :

 1. Zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych z zakresu immunologii, endokrynologii i/lub mikrobiologii, potwierdzone odpowiednim dorobkiem naukowym;
 2. Znajomość technik badawczych:
 • metody izolacji RNA i DNA z różnorodnego materiału biologicznego,
 • analizy ekspresji genów metodą Real-Time qRT-PCR,
 • technik oznaczania stężenia białka m.in. Western-blot i ELISA,
 • hodowle in vitro,
 • hodowle mikrobiologiczne i klonowanie.
 1. Doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi i małymi przeżuwaczami będzie dodatkowym atutem.

III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata

 • podanie
 • życiorys
 • informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • autoreferat naukowy z uwzględnieniem planowanej tematyki badawczej
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub nadania tytułu profesora
 • zestawienie liczbowe dorobku
 • wykaz oryginalnych prac naukowych opublikowanych (za okres przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego) oraz prac przyjętych do druku
 • kwestionariusz osobowy
 • inne dokumenty potwierdzające umiejętności i doświadczenia naukowe

Termin składania dokumentów: 14 listopada 2019 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna

Przesłuchania Kandydatów odbędą się w Instytucie Fizjologii I Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w dniach 18-19 listopada 2019 r. w godz. 10:00-14:00

Konkurs 2

Miejsce zatrudnienia: Zakład Fizjologii Zwierząt Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk

I.Wymagania ogólne:

Kandydat powinien:

 • posiadać co najmniej stopień doktora habilitowanego z zakresu nauk rolniczych, biologicznych lub pokrewnych
 • posiadać dobrą znajomość języka angielskiego
 • w okresie od uzyskania stopnia dr wydatnie powiększyć dorobek naukowy, a sumaryczny IF całego dorobku kandydata liczony wg bazy JCR (zgodnie z rokiem publikacji prac) nie powinien być mniejszy niż 30
 • posiadać w okresie ostatnich trzech lat min. 6 prac opublikowanych w czasopismach umieszczonych na liście JCR
 • kierować obecnie lub w przeszłości min. jednym projektem badawczym lub zadaniem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych
 • być autorem recenzji lub opinii naukowych
 • aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym i organizacyjnym środowiska naukowego
 • posiadać umiejętności planowania i samodzielnego wykonywania badań naukowych
 • odbyć staż naukowy (warunek pożądany)
 • spełniać inne wymagania dotyczące kandydata określone przez dyrektora Instytutu

II. Wymagania specyficzne:

 • Zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w dziedzinie neuroendokrynologii rozrodu, oddziaływań neuroendokrynnych i immunologii
 • Znajomość technik badawczych stosowanych w biologii molekularnej oraz podstaw pracy laboratoryjnej
 • Mile widziane doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi i małymi przeżuwaczami

III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata

 • podanie
 • życiorys
 • informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • autoreferat naukowy z uwzględnieniem planowanej tematyki badawczej
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub nadania tytułu profesora
 • zestawienie liczbowe dorobku
 • wykaz oryginalnych prac naukowych opublikowanych (za okres przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego) oraz prac przyjętych do druku
 • kwestionariusz osobowy
 • inne dokumenty potwierdzające umiejętności i doświadczenia naukowe

Termin składania dokumentów: 14 listopada 2019 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna

Przesłuchania Kandydatów odbędą się w Instytucie Fizjologii I Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w dniach 18-19 listopada 2019 r. w godz. 10:00-14:00

Konkurs 3

Miejsce zatrudnienia: Zakład Żywienia Zwierząt Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego, Polskiej Akademii Nauk.

I.Wymagania ogólne

Kandydat powinien:

 • posiadać co najmniej stopień doktora habilitowanego z zakresu nauk rolniczych, biologicznych lub pokrewnych
 • posiadać dobrą znajomość języka angielskiego
 • w okresie od uzyskania stopnia dr wydatnie powiększyć dorobek naukowy, a sumaryczny IF całego dorobku kandydata liczony wg bazy JCR (zgodnie z rokiem publikacji prac) nie powinien być mniejszy niż 30,
 • posiadać w okresie ostatnich trzech lat min. 6 prac opublikowanych w czasopismach umieszczonych na liście JCR,
 • kierować obecnie lub w przeszłości min. jednym projektem badawczym lub zadaniem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych
 • być autorem recenzji lub opinii naukowych
 • aktywnie uczestniczyć w życiu naukowym i organizacyjnym środowiska naukowego
 • posiadać umiejętności planowania i samodzielnego wykonywania badań naukowych
 • odbyć staż naukowy (warunek pożądany)
 • spełniać inne wymagania dotyczące kandydata określone przez dyrektora Instytutu

II. Wymagania specyficzne

 • Zainteresowane badaniami nad wpływem czynników żywieniowych na organizm ludzi i zwierząt
 • Doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi lub gospodarskimi
 • Znajomość technik badawczych: chromatografia gazowa i cieczowa, PCR oraz real-time PCR
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z cytometrem przepływowym
 • Czynny udział w życiu naukowym w szczególności wystąpienia na konferencjach i sympozjach

III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata

 • podanie
 • życiorys
 • informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • autoreferat naukowy z uwzględnieniem planowanej tematyki badawczej
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub nadania tytułu profesora
 • zestawienie liczbowe dorobku
 • wykaz oryginalnych prac naukowych opublikowanych (za okres przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego) oraz prac przyjętych do druku
 • kwestionariusz osobowy
 • inne dokumenty potwierdzające umiejętności i doświadczenia naukowe

Termin składania dokumentów: 14 listopada 2019 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna

Przesłuchania Kandydatów odbędą się w Instytucie Fizjologii I Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk w dniach 18-19 listopada 2019 r. w godz. 10:00-14:00