slide 1

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29.05.2018 r. Instytut otrzymał dotację celową Nr 6311/E-185/R2018 w kwocie 2.750.040,00 zł na finansowanie kosztów restrukturyzacji.

Jednym z najważniejszych elementów restrukturyzacji Instytutu jest utworzenie dwóch laboratoriów:

  • Laboratorium Dużych Modeli Zwierzęcych
  • Laboratorium Analizy Bariery Ochronnej Przewodu Pokarmowego

Spodziewanym efektem utworzenia tych Laboratoriów będzie znaczne zwiększenie rangi Instytutu wśród krajowych i europejskich placówek badawczych, a także jakości i atrakcyjności prowadzonych badań. Stworzy to również możliwości do rozszerzenia współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi i innymi podmiotami (np. przemysłem farmaceutycznym, biomedycznym i placówkami medycznymi), także pod kątem przeprowadzenia badań przedklinicznych. Efektem ekonomicznym wprowadzonych działań restrukturyzacyjnych będzie nie tylko możliwość pozyskania nowych projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych, dzięki stworzonej infrastrukturze oraz nowemu profilowi tematów badawczych. Dzięki uruchomieniu dwóch laboratoriów Instytut będzie miał możliwość świadczenia odpłatnych usług na rzecz innych podmiotów.

Data: 11.06.2018 r.

Zdjęcie budynków Instytutu