slide 1

Miejsce zatrudnienia: Zakład Żywienia Zwierząt IFiŻZ PAN.

Wymagania dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na w/wym. stanowisko

Kandydat powinien
 1. Posiadać stopień przynajmniej doktora w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych lub pokrewnych;
 2. Być autorem lub współautorem min. 4 prac naukowych opublikowanych w czasopismach umieszczonych na liście Journal Citation Reports (JCR);
 3. Wykazywać się dobrą znajomością języka angielskiego;
 4. Odbyć naukowy staż zagraniczny (warunek pożądany, ale nie wymagany),
 5. Posiadać doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych;
 6. Posiadać wiedzę na temat fizjologii przewodu pokarmowego ssaków;
 7. Posiadać doświadczenie w wykonywaniu badań na zwierzętach;
 8. Wykazywać się udokumentowanym dorobkiem z zakresu zagadnień dotyczących stresu oksydacyjnego oraz odpowiednich metod jego analizy;
 9. Posiadać znajomość podstawowych analiz chemicznych i technik biologii molekularnej;
 10. Posiadać umiejętność statystycznej analizy danych.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata

 • podanie
 • życiorys
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora
 • wykaz publikacji
 • autoreferat naukowy
 • kwestionariusz osobowy
 • certyfikat lub zaświadczenie ze studium języków obcych lub innej uprawnionej jednostki lub rozmowa kwalifikacyjna potwierdzająca znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • oświadczenie o odbyciu zagranicznego stażu naukowego

Termin składania dokumentów: do 13 grudnia 2018 do godz. 12:00 w Sekretariacie Instytutu

Przesłuchania Kandydatów odbędą się w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskieg Polskiej Akademii Nauk (Jabłonna, ul. Instytucka 3) w dniu 18 grudnia 2018 (w godz. 10:00-14:00)