Menu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Zakładu Fizjologii Zwierząt i Zakładu Żywienia Zwierząt w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie

|

  1. Pełnienie funkcji kierownika Zakładu w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 28 lutego 2020 r.
  2. Kandydaci na stanowisko kierownika Zakładu Fizjologii Zwierząt i Zakładu Żywienia Zwierząt powinni spełniać warunki określone w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 11/2018 Dyrektora Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk.
  3. Kandydaci na stanowisko kierownika Zakładu Fizjologii Zwierząt powinni wykazać się wiedzą i dorobkiem naukowym w zakresie neuroendokrynnej regulacji procesów fizjologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu i rozrodu. Doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych na dużych modelach zwierzęcych będzie dodatkowym atutem.
  4. Kandydaci na stanowisko kierownika Zakładu Żywienia Zwierząt powinni wykazać się wiedzą i dorobkiem naukowym w zakresie fizjologii trawienia i przemiany składników
  5. pokarmowych, roli substancji biologicznie czynnych w paszach, wpływu żywienia na wskaźniki wzrostu rozwoju i odporności zwierząt, możliwości wykorzystania zwierząt
  6. doświadczalnych jako modeli dla człowieka, szczególnie w badaniach nad chorobami cywilizacyjnymi.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2018 Dyrektora Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk.

Zasady dotyczące konkursu na stanowiska kierowników Zakładów (Zakładu Żywienia Zwierząt oraz Zakładu Fizjologii Zwierząt) w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk.

1.

Osoba przystępująca do konkursu na stanowisko Kierownika Zakładu powinna:
- wykazać się istotnym dorobkiem naukowym, udokumentowanym publikacjami w czasopismach z bazy JCR z zakresu tematyki realizowanej w Zakładzie,
- kierować projektami naukowymi oraz zespołami pracowników naukowych,
- mieć minimum 5-letni staż pracy w jednostkach naukowych o profilu nauk rolniczych, biologicznych, weterynaryjnych lub pokrewnym.

2.

Przystępując do konkursu na stanowisko kierownika Zakładu kandydat składa następujące dokumenty:
- podanie,
- życiorys,
- autoreferat naukowy ze wskazaniem planów naukowych,
- odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub nadania tytułu profesora,
- zestawienie liczbowe dorobku, z uwzględnieniem współczynników wpływu (IF) wg bazy JCR czasopism oraz punktacji MNiSW aktualnej dla roku publikacji, a także z podaniem indeksu Hirscha oraz liczby cytowań wg Web of Science,
- wykaz oryginalnych prac naukowych opublikowanych (za okres przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego) oraz prac przyjętych do druku, z zaznaczeniem prac, w których kandydat jest autorem korespondencyjnym,
- kwestionariusz osobowy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do celów związanych z konkursem na stanowisko kierownika Zakładu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 - tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2016 r.),
- inne według uznania.

3.

Do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Zakładu Fizjologii Zwierząt i Zakładu Żywienia Zwierząt w roku 2018, powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

  1. Dr hab. Andrzej Herman, prof. nadzw. - przewodniczący
  2. Prof. dr hab. Jacek Skomiał - dyrektor Instytutu
  3. Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher - przewodnicząca Rady Naukowej
  4. Dr hab. Alina Gajewska, prof. nadzw. - przewodnicząca ds. Rozwoju Kadry Naukowej

4.

Dokumenty, o których mowa w pkt. II należy złożyć do dnia 14 maja 2018 r. w Sekretariacie
Instytutu.

5.

Posiedzenie Komisji Konkursowej oraz rozmowy z kandydatami odbędą się w dniu 16 maja 2018 r. O szczegółach kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą mai Iową.

6.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie (05-110) przy ul. Instytuckiej 3. Dane osobowe kandydata na stanowisko kierownika Zakładu zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.