Menu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Dostawa inkubatora z atmosferą CO2 do hodowli komórkowych do Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie

|

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4396ac52-779e-418a-a8f1-d29ff7d48c97 

PLIK PDF

Plik DOCX

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Dostawa inkubatora z atmosferą CO2 do hodowli komórkowych do Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie


 

ZAMAWIAJĄCY PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:

 

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Instytucka 3

05-110 Jabłonna

NIP 525-000-91-05         REGON 000325989

Tel./fax +48 22 765-33-00, www.ifzz.pl

 

TRYB POSTĘPOWANIA:

 

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 ze zm. – j.t.), tj. od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 144 000 euro.


 

Wspólny Słownik Zamówień:

 

CPV 33152

 

Uwaga:

 

Wykonawca otrzymuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, zwaną dalej „Specyfikacją” lub skrótem „SIWZ”.

 

ROZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Tryb postępowania

 1. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk (zwany dalej: Instytutem) z siedzibą w Jabłonnie, zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa inkubatora z atmosferą CO2 do hodowli komórkowych do Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk  z siedzibą w Jabłonnie”

 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. 2017.1579 ze zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ, przy udziale komisji przetargowej.

 3. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy powyższej ustawy oraz przepisy aktów wykonawczych do niej.

 1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

 1. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa”, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017.1579 ze zm.).

 2. Wykonawca – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo podpisze z Zamawiającym, umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

 1. Informacje ogólne

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

 2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 419.), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiających z Wykonawcami

 1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną
  z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faxu nr: +48 22 765-33-02 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przy czym dla swojej ważności ten sposób korespondencji wymaga dotarcia treści pisma do Zamawiającego przed upływem terminu. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią.

 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego do złożonego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia, załącza dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej do występowania w imieniu Wykonawcy.

 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

 7. Zamawiający , treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej: www.ifzz.pl.

 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a także zamieszcza na stronie internetowej  www.ifzz.pl.

 9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej www.ifzz.pl.

 10. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania spotkania informacyjnego dla Wykonawców.

 11. W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim.

 12. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są:

- Grzegorz Skiba – z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych , tel. 22 765-33-48

  - sprawy merytoryczne

- mgr Marek Bienias, te. 22 765-33-08 – sprawy formalne

    13) Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, oświadczeń i  

         dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku

         podstaw wykluczenia, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez

         oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz

         pełnomocnictw.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa inkubatora z atmosferą CO2 do hodowli komórkowych do Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie.

 2. Termin wykonania zamówienia: w terminie 50 dni od dnia podpisania umowy.

 3. Zamawiający podpisze umowę na dostawę inkubatora z atmosferą CO2 do hodowli komórkowych na warunkach wybranej najkorzystniejszej oferty.

 4. Ilekroć SIWZ opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5.

 

 1. Zamawiający do realizacji zamówienia nie wymaga zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę.

 

 1. Zamawiający, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

 

 1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.     

 

 1. Wymagania dotyczące oferty

 1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w SIWZ w celu prawidłowego przygotowania oferty.

 2. Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami SIWZ pod rygorem jej odrzucenia.

 3. Niniejszą SIWZ należy wykorzystać zgodnie z jej przeznaczeniem.

 4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (wypełniony „Formularz oferty” wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami).

 5. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

 6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 1. Zamówienia częściowe

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Oferty wariantowe

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 1. Zamówienia uzupełniające.

 

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy.

 

 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

 

ROZDZIAŁ II - OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 

1.  Wykonawca oblicza wartość oferty podając cenę netto w formularzu oferty - załącznik nr 1, a następnie wylicza wartość brutto.

2. Wykonawca zamieszcza w ofercie tak wyliczona cenę łączną z podatkiem VAT.

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, cyfrowo i słownie, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Cena obejmuje wszystkie czynności Wykonawcy niezbędne do uzyskania efektu finalnego w postaci wolnej od wad prawnych i technicznych. Wymaganym jest by wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniające cały zakres przedmiotu zamówienia, zawarte były w cenie oferty.

5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu oferty. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

6. Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 2017.1221 j.t. z pózn. zm. ).

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę (stosownie do zapisów art. 91 ust. 3a zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez podatku VAT.

 

ROZDZIAŁ III - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

 1. Oferta zostanie sporządzona na „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Ofertę można złożyć jedynie w formie pisemnej przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.

 2. Wykonawca składa wraz z ofertą:

 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1,

 2. wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2.

 1. Ofertę wraz z załącznikami sporządza się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

 2. Oferta powinna mieć być postać wydruku komputerowego, dopuszcza się sporządzenie oferty odręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem.

 3. Formularz oferty zostanie podpisany, a wszystkie strony oferty - w tym wszystkie załączniki - będą parafowane przez osobę/osoby podpisującą/e ofertę. Oferta powinna być złączona w sposób trwały.

 4. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru handlowego, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

 5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zwanego dalej rozporządzeniem) dotyczące wykonawcy składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, lub wykonawcy wspólnie u  biegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwa).

 7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę /osoby podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany.

 8. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty - Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie dotyczy" i taki dokument dołącza do oferty.

 9. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzami załączonymi do SIWZ.

 10. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana: /nazwa i adres Zamawiającego/ oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

 

Oferta w przetargu nieograniczonym na:

Dostawę inkubatora z atmosferą CO2 do hodowli komórkowych do Instytutu Fizjologii i Żywienia zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie

nie otwierać przed 11 września 2018 r. godz. 11.00 (DZ-2401/3/18)


 

 1. Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert.

 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 3. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w punkcie 12, z dodaniem słowa: "Zmiana" lub "Wycofanie".

 4. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

 

ROZDZIAŁ IV – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 Ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wykonanych dostaw na podstawie § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

ROZDZIAŁ V – Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia i potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia następujących dokumentów lub oświadczeń:

 1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 Ustawy;

 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 4. w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

- wykazu dostaw lub usług wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ).

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

ROZDZIAŁ VI – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni.

 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

ROZDZIAŁ VII – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bez śladowe otwarcie np. w zaklejonych kopertach. Opakowanie musi być oznaczone napisem zgodnie z określonym w Rozdziale III ust.12. oraz winno zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy, z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z wyszczególnieniem pełnomocnika.

Oferty należy składać w sposób opisany w Rozdziale III Specyfikacji, do dnia 11 września 2018 r. do godz. 10.00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w godz. 8.00 -15.00, pokój nr 304 lub 308.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2018 r. o godzinie  11.00 w siedzibie Zamawiającego, w pok. 304, 308 lub Biblioteka Naukowa.

 

ROZDZIAŁ VIII – WADIUM

 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.


 

ROZDZIAŁ IX – Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty


 

1. Tryb oceny ofert.

1)   Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia zostanie podana nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty łącznie z podatkiem VAT, a także inne informacje przewidziane ustawą.

2)   Ocena ofert będzie dokonywana przez Komisję Przetargową. Oferty będą oceniane na  

     podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

3)   Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli oferta:

   1. jest niezgodna z ustawą,

   2. jej treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3,

   3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

   4. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

     e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie

           zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

 1. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

 2. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

 3. wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą,

 4. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium,

 5. oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego,

 6. jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,

 7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

4)  Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

      a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, zastrzeżeniem pkt 2 i 3,

      b) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu,

      c) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa

          wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona  żadna oferta,

      d) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą

          zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

      e) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

      f) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było   wcześniej przewidzieć,

      g) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

5) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:

 

       a) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

            nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu

            konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej, albo

       b) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez

            ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo

       c) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o   cenę.

 

6) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:  

       

       a) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

            nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu

            konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej, albo

       b) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez

            ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo

       c) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.

 

7) W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4d, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku o towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.   

8) Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu liczba wykonawców, których zamawiający zamierzał zaprosić do składania ofert, ofert wstępnych, dialogu konkurencyjnego albo negocjacji.

 

9) O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich  

         Wykonawców, którzy:

     a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed

        upływem terminu składania ofert,

     b) złożyli oferty -  w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

10)  Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

 

2. Kryteria oceny ofert.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryteria:

 

- kryterium oceny ofert - cena, znaczenie kryterium ceny – waga 60%.

- kryterium oceny ofert – gwarancja, znaczenie kryterium gwarancji – waga 40%

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

 

1. Cena brutto oferty – waga 60%

 

W kryterium – cena brutto oferty – zostanie zastosowany wzór:

 

P1  = ( Cmin / C ) x W1                            

 

Gdzie:

 

P1 – liczba punktów obliczona dla kryterium - cena brutto oferty

           Cmin  - cena brutto najtańszej oferty

           C – cena brutto rozpatrywanej oferty

           W1 – waga kryterium

  1. Kryterium – gwarancja – waga 40% zostanie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji.

 

Wykonawca może zaproponować okres gwarancji w następujących okresach miesięcznych: 24 miesiące albo 36 miesięcy albo 48 miesięcy albo 60 miesięcy.

 

Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie okresu gwarancji, według następujących zasad:

− gwarancja 24 miesięcy:  10 pkt;

− gwarancja 36 miesięcy:  20 pkt;

− gwarancja 48 miesięcy:  30 pkt.

-  gwarancja 60 miesięcy:  40 pkt

 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące.

 

      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ww. kryteriach.

 

Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 

ROZDZIAŁ X - UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni warunki zawarte w SIWZ oraz uzyska największą liczbę punktów.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię nazwisko, siedzibę

albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

 1. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4-5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

 2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7 Ustawy, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 2. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

 3. Umowa zostanie podpisana w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

     o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana.

6.   Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądź upoważni  

     do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. Skierowana

     osoba powinna posiadać dokument potwierdzający pełnomocnictwo.

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty i ostatecznym rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań lub po upływie terminu do ich wnoszenia, Zamawiający wezwie wybranego Wykonawcę do przedstawienia wypełnionego wzoru umowy, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia następnego po dniu otrzymania wezwania, o którym mowa powyżej.

8.   Nieprzedłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, dokumentów o których mowa powyżej będzie traktowane jako uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy.

9.   Wzór umowy zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

 1. Po pozytywnym zweryfikowaniu żądanych dokumentów, Zamawiający w terminie 7 dni od dnia, w którym uzna przesłane mu dokumenty za odpowiadające treści SIWZ i sporządzone prawidłowo podpisze przedłożony mu wzór umowy.     


 

ROZDZIAŁ XI – Zawarcie i zmiana umowy

    1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę zgodną z Załącznikiem nr 3 do SIWZ i na warunkach w nim określonych.

    2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zmiany takie mogą wystąpić w przypadku:

 1. działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia - zmiana terminów realizacji umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była realizacja czynności objętych przedmiotem zamówienia;

 2. zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych umową, która wejdzie w życie po zawarciu umowy – zmiana wynagrodzenia wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany wysokości stawek ww. podatku.

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2b), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

    1. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

    2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę umowy, a określonych w pkt 2.

    3. Przewidzenie przez Zamawiającego możliwości wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy nie przesądza o obligatoryjności ich dokonania. Wystąpienie przesłanek zmiany umowy będzie każdorazowo podlegało szczegółowej analizie, po dokonaniu której zostanie podjęta decyzja co do ewentualnego wprowadzenia zmiany w treści umowy.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

7.  W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.


 

ROZDZIAŁ XII - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy.

 

ROZDZIAŁ XIII – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych wykonawcy jest Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie, ul Instytucka 3

2) w sprawach dotyczących danych osobowych w uzasadnionych przypadkach można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt  im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 606 217 917

3)  dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego postępowania,

4) wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

5) wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Urzędu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy wykonawca uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

6) wykonawcy nie przysługuje:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7) dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

ROZDZIAŁ XIV –  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.


 

INTEGRALNA CZĘŚĆ SPECYFIKACJI ISTOSTYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

3. Załącznik nr 3 – wzór umowy  

4. Załącznik nr 4 – oświadczenie dot. grupy kapitałowej

5. Załącznik nr 5 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

Zamawiający:

 

Nazwa, Adres ………………………

 

Wykonawca:

 

..........................................................................................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

 

REGON: ...................................................................,

NIP:       ...................................................................,

Tel. ..........................................................., Fax. …………………....…………………………….....,

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę inkubatora z atmosferą CO2 do hodowli komórkowych do  Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie

 1. Niniejszym składamy ofertę na: dostawę ………………………………………………….. i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie określonym w SIWZ za n/w cenę:

 

Cena brutto oferty ……………..… zł, słownie zł,………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… w tym: cena netto …………. zł oraz podatek VAT (…%) w kwocie: …………………. zł.


 

 1. Zamówienie będziemy realizować w okresie 50 dni od dnia podpisania umowy.

 2. Termin płatności faktur 14 dni od daty wystawienia faktury.

 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

 4. Zobowiązuję/zobowiązujemy się udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia. Gwarancja będzie obowiązywać w okresie ............. miesięcy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia.

 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ - 30 dni.

 6. Oświadczamy, że wzór umowy (załącznik nr 3) w sprawie zamówienia publicznego akceptujemy bez zastrzeżeń.

 7. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest: ..

tel. ……………………………..,                    fax  …...……………………………………..

 1. Nasze konto bankowe …………………………………………………………………………….

 2. Nasz adres internetowy (URL)…………………………………..………………………………..

 3. Nasza poczta elektroniczna (e-mail) ………………………………….…………………………

 4. Oświadczam/my, iż ww. Wykonawca/Wykonawcy:

      zamierza/ zamierzają powierzyć następujące części zamówienia…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

wskazanym poniżej podwykonawcom:

      Nazwa.................................................................................................................................

 • Adres...................................................................................................................................

 

 1.   Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

              

 

 
 

..................................................     …………...................................................

     (miejscowość i data)      (podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

 
 

          Załącznik nr 2

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA I POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa (firma)..........................................................................................................................................

Adres........................................................................................................................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa inkubatora z atmosferą CO2 do hodowli komórkowych do  Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie”:

 

 1. oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy

 2. oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wykonanych dostaw na podstawie § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 3. oświadczam, że wszystkie informacje podane w składanych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 

Jeżeli Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania składa poniższe oświadczenie:

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………..………………..

……………………………………………… (wypełnić jeżeli dotyczy) ………………………………………… …………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

 

   …………………………………………

Podpis osoby/osób uprawnionych

 

Załącznik Nr 3


 

WZÓR UMOWY Nr ..../2018

 

zawarta w dniu .................... 2018 r. w Jabłonnie, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, pomiędzy:

Instytutem Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie, ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna, NIP 525-000-91-05, REGON 000325989, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

 

 1. Jacka Skomiała – Dyrektora Instytutu

 2. Bolesławę Karapytę – Główną Księgową

a

………………………………………………………………………………………………………………………

......................, ul. .................., ......................., NIP .................................., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

 

 1. ...................................... – .........................................

 

                                                                                       § 1

Przedmiotem umowy jest dostawa inkubatora z atmosferą CO2 do hodowli komórkowych, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy.

 

§ 2

Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

 

§ 3

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.

 

§ 4

 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt.

                                                                            

                                                                            § 6

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie zamówienia.                                                    

 

§ 7

Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie 50 dni od dnia podpisania umowy.

 

§ 8

Wydanie przedmiotu zamówienia nastąpi przez dostarczenie w siedzibie Zamawiającego pod adresem i na warunkach złożonych w ofercie przetargowej, pod numerem ewidencyjnym DZ-2401/3/18.


 

§ 9

1. Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

2.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i miejscem jego wykonania.   

 § 10

Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wszedł wykonując zamówienie.                                                                                                                                                                                                  

                § 11

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru objętego umową stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie gwarancyjnym.

2. Wykonawca udziela …………..miesięcy rękojmi za wady na przedmiot zamówienia, licząc od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad ujawnionych po odbiorze towaru, zgłoszonych w okresie 10 dni od daty ich wystąpienia.

4. Czas interwencji Wykonawcy wynosi 48 godzin od momentu zgłoszenia wady.

5. W przypadku nie usunięcia wady w terminie jak wyżej Zamawiający może zlecić jej usunięcie innemu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę zobowiązanego niniejszą umową do jej usunięcia.

 

                                                                             § 12

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o złożoną ofertę i na warunkach nią określonych.

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty całego wynagrodzenia po uprzednim dostarczeniu, zamontowaniu uruchomieniu, przeszkoleniu obsługi i podpisaniu protokołu odbioru.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości części zapłaty wynagrodzenia w postaci przedpłaty.

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury.

5. Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu protokołu odbioru.

6. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi na rachunek bankowy wskazany w fakturze wystawionej dla Zamawiającego.

 

§ 13

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi ................. zł netto ( słownie:  ....................................... złotych) powiększone o podatek VAT.

 2. Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia wynosi ............................

 

§ 14

 1.  Jeżeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 7 umowy z winy Wykonawcy będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości (§ 11 ust. 2 i § 13 ust. 2 umowy) – w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 25% wartości umowy brutto.

 4. Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy  Zamawiający wyznaczy, w porozumieniu z Wykonawcą, dodatkowy termin wykonania zamówienia.

 

§ 15

 1. Jeżeli Wykonawca wykona zamówienie w sposób nienależyty, Zamawiający może potrącić do 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ujawnionych wad.  

 2. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

§ 17

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 18

Spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.                                                                                                      

§ 19

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych wykonawcy jest Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie, ul Instytucka 3

2) w sprawach dotyczących danych osobowych w uzasadnionych przypadkach można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt  im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 606 217 917

3)  dane osobowe wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego postępowania,

4) wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

5) wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Urzędu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy wykonawca uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,

6) wykonawcy nie przysługuje:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7) dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

 

§ 20

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

        

         

 

          Zamawiający:                                                                                      Wykonawca:

 

   

1. Jacek Skomiał – Dyrektor Instytutu                                                1. ................................ –

                                 

 

                                                                                                                  ..................................

                                                                                                              

 

2. Bolesława Karapyta – Główna Księgowa 

Załącznik Nr 4

 

.................................................

      (pieczęć Wykonawcy)


 

Oświadczenie


 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu na: „Dostawę inkubatora z atmosferą CO2 do hodowli komórkowych do Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Jabłonnie”


 

....................................................................................................................................................

(należy wpisać nazwę Wykonawcy)


 

oświadczamy, że Wykonawca*:

☐Błąd! Nie określono zakładki. nie należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.);

 

☐Błąd! Nie określono zakładki. należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) w której skład wchodzą następujące podmioty:

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

........................................... .......................................................................................

(miejscowość i data)   (podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy)

 

 

* Należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „X”.

** Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Załącznik nr 5 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


 

Inkubator z atmosferą CO2 do hodowli komórkowych

 

 • Płaszcz powietrzny

 • Ogrzewane drzwi zewnętrzne

 • Pojemność komory roboczej 40 litrów ± 5%

 • Dwa niezależne czujniki temperatury

 • Czujnik pomiaru stężenia CO2 długowieczny, termiczny

 • Zakres temperatury co najmniej od +5°C pow. temp. otoczenia do co najmniej +60°C

 • Jednorodność temperatury nie gorsza niż ± 0,4°C

 • Zakres regulacji stężenia CO2 nie gorszy niż od 0 do 20%

 • Dwustopniowy reduktor do butli z CO2 na wyposażeniu

 • Czułość układu pomiarowego nie gorsza niż  0,1%

 • Precyzja nie gorsza niż 0,1%

 • Poziom wilgotności przynajmniej ≥ 95% przy 37°C

 • Komora gładka, z zaokrąglonymi narożami, wykonana ze stali nierdzewnej

 • We wnętrzu komory pojemnik na wodę destylowaną wykonany ze stali nierdzewnej

 • Urządzenie wyposażone w min. 4 półki

 • Zamontowany wewnętrzny filtr mikrobiologiczny

 • Panel sterowania wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD

 • Świetlny i dźwiękowy alarm w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości

 • Programowane poziomy alarmów temperatury i stężenia CO2

 • Wskazanie w postaci komunikatu o potrzebie wymiany filtra mikrobiologicznego

 • Wyposażony w złącze wyjściowe sygnału typu RS485

 • Ze względu na ilość miejsca w laboratorium wymiary zewnętrzne nie mogą być większe niż (szer. x głęb. x wys.): 470 x 597 x 465 mm, waga nie przekraczająca 28 kg – łatwość przenoszenia.

 • Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż (szer. x głęb. x wys.): 305 x 355 x 355 mm

 • Inkubator musi posiadać deklaracje zgodności CE - kopia dokumentu dołączona do oferty.

 • Bezwzględnie wymaga się dołączenia do oferty kopii dokumentu, wystawionego przez producenta oferowanego inkubatora, potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu na terenie Polski dla wykonawcy od minimum 3 lat, jeśli nie jest on producentem.

 • Wyposażenie musi być produkowane w systemie zarządzania jakością. Producent inkubatora musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-ISO 9001) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie dostarczania, montowania, instalowania i serwisowania urządzeń laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością  -  ważny certyfikat należy dołączyć do oferty

 • Bezwzględnie wymaga się dołączenia  do oferty oryginalnego folderu producenta urządzenia (dopuszcza się w języku obcym).

 • Urządzenie musi pochodzić z seryjnej produkcji, nie dopuszcza się interwencji serwisowych oferenta w gotowy produkt producenta.

 • Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim.

 • Gwarancja min. 24 miesiące.