Monografie

Wartość odżywcza pasz dla świń – zastosowanie metod alternatywnych

Ewa Święch

str. 1-113; ark. wyd. 6,1; 100 egz.; ISBN 978-83-945468-8-5

Cena 1 egz. monografii – 20 zł + 5% VAT

W monografii przedstawiono

 • metody oznaczania wartości energetycznej pasz na świniach
 • metody oznaczania strawności jelitowej aminokwasów w paszach na świniach
 • klasyfikację metod alternatywnych stosowanych do szacowania wartości odżywczej pasz dla świń
 • podstawowe informacje dotyczące metod alternatywnych, ich zastosowanie oraz wady i zalety
 • opis procedur metod alternatywnych

Centralna regulacja rozrodu i pobierania pokarmu. Wybrane aspekty

Alina Gajewska, Michał Szlis, Anna Wójcik-Gładysz

str. 1-125; ark. wyd. 8,1; ISBN 978-83-945468-0-9

Cena 1 egz. monografii – 20 zł + 5% VAT

Monografia dotyczy wybranych aspektów aktywności układu podwzgórze-przysadka ze szczególnym uwzględnieniem:

 • neuroanatomiczny struktur podwzgórza zaangażowanych w neuroendokrynną regulację procesów odpowiedzialnych za utrzymanie równowagi energetycznej organizmu
 • anatomicznej i funkcjonalnej organizacji osi gonadotropowej z uwzględnieniem szczególnej roli generatora pulsów GnRH embriogenezy przysadki.
 • aktywności podwzgórzowej sieci neuralnej regulującej procesy pobierania pokarmu.
 • roli hormonów obwodowych zaangażowanych w procesy regulacji łaknienia.
 • neuroendokrynnej integracji mechanizmów odpowiedzialnych za centralną regulację procesów rozrodu i pobierania pokarmu.

Stan zapalny a aktywność sekrecyjna układu podwzgórzowo-gonadotropowego samic

Dorota Tomaszewska-Zaremba, Andrzej P. Herman

str. 1-123; ark. wyd. 7,4; ISBN 978-83-945468-1-6

Cena 1 egz. monografii – 20 zł + 5% VAT

Ścieżki oddziaływania stanu zapalnego wywołanego działaniem endotoksyny bakteryjnej na sekrecję GnRH/LH GnRH – gonadoliberyna; IL – interleukina; LH – hormon luteinizujący; NO – tlenek azotu; TLR – receptor Toll-podobny; TNFα – czynnik martwicy guza α.

Fizjologiczne i żywieniowe uwarunkowania wzrostu, przemiany energii i białka u rosnących świń

Grzegorz Skiba, Stanisława Raj, Monika Sobol, Aleksandra Dasiewicz

str. 1-141; ark. wyd. 6,8; 150 egz.; ISBN 978-83-945468-2-3

Cena 1 egz. monografii – 20 zł + 5% VAT

W monografii przedstawiono badania nad:

 • kosztami energetycznymi związanymi z zapotrzebowaniem bytowym i odkładaniem białka u świń ras ojcowskich
 • związkiem zawartości leptyny we krwi rosnących/młodych loszek z odkładaniem białka i tłuszczu oraz przemianą energii w ciele
 • wpływem okresowego spowalniania wzrostu i następującej po nim kompensacji wzrostu na skład chemiczny ciała/tuszy, dzienny przyrost białka i tłuszczu, kruchość mięsa (wartość wskaźnika WBSF -Warner Bratzler Shear Force), zawartość tłuszczu śródmięśniowego, oraz zależności między dziennym przyrostem białka i tłuszczu a kruchością mięsa, oraz zwiększeniem masy ciała świń a wartością wskaźnika WBSF
 • wpływem sposobu bilansowania zawartości białka (aminokwasów) na energetyczne koszty odkładania białka, tłuszczu w ciele oraz produkcję ciepła
 • wykorzystaniem kwasu linolenowego i linolowego pobranych w paszy na ich odkładanie w ciele, oraz wydajnością kwasu linolenowego, jako prekursora długołańcuchowych PUFA n-3

Wartość odżywcza białka w żywieniu ludzi i zwierząt monogastrycznych

Barbara Pastuszewska, Anna Tuśnio, Marcin Taciak

str. 1-105; ark. wyd. 6,1; 150 egz.; ISBN 978-83-945468-3-0

Cena 1 egz. monografii – 20 zł + 5% VAT

W monografii przedstawiono:

 • podstawowe informacje o budowie, składzie i przemianach białka w organizmie
 • aktualne kryteria oceny białka pokarmów i pasz
 • metody chemiczne, biologiczne i in vitro oceny jego wartości odżywczej
 • skład i wartość odżywczą białka zbóż i nasion bobowatych, ich najważniejsze
 • właściwości prozdrowotne i antyodżywcze.

Rodzime przeżuwacze. Typy żywieniowe, podział i charakterystyka

Renata Miltko, Barbara Kowalik, Grzegorz Bełżecki

str. 1-133; ark. wyd. 8; 150 egz.; ISBN 978-83-945468-4-7

Cena 1 egz. monografii – 20 zł + 5% VAT

W monografii omówiono następujące zagadnienia:

 • systematykę zwierząt przeżuwających
 • budowę przewodu pokarmowego oraz trawienie składników pokarmowych ze szczególnym uwzględnieniem żwacza)
 • wpływ człowieka na kształtowanie populacji przeżuwaczy
 • opis wolno żyjących przeżuwaczy w Polsce
 • hodowlę jeleniowatych w systemach zamkniętych
 • udomowienie bydła, owiec i kóz
 • użytkowanie przeżuwaczy udomowionych (ze szczególnym uwzględnieniem jakości mięsa, mleka i wełny).

Budowa chemiczna oraz funkcje fizjologiczne wybranych antyoksydantów

Małgorzata Białek, Marian Czauderna

str. 1-155; ark. wyd. 8,8; 150 egz.; ISBN 978-83-945468-5-4

Cena 1 egz. monografii – 20 zł + 5% VAT

W monografii przedstawiono najważniejsze osiągnięcia badań nad strukturą chemiczną oraz funkcjami fizjologicznymi wybranych antyoksydantów obecnych w organizmach ludzi i zwierząt: opisano najważniejsze grupy antyoksydantów pojawiających się w organizmach ssaków

 • zaprezentowano mechanizmy antyutleniającego funkcjonowania antyoksydantów
 • przedstawiono przyczyny pojawiania się stresu oksydacyjnego w żywych ustrojach
 • zaprezentowano skutki „nieposkromionego” stresu oksydacyjnego w organizmach ludzi oraz zwierząt
 • opisano przyczyny pojawiania się antagonistycznych oraz synergetycznych interakcji z udziałem antyoksydantów w organizmach ssaków
 • uzasadniono konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy suplementowaniu dawki pokarmowej suplementami. Samoleczenie suplementami może okazać się samookaleczeniem.

Oddziaływanie na rozwój przewodu pokarmowego młodych ssaków. Wybrane aspekty

Jarosław Woliński, Katerina Goncharova, Piotr Wychowański, Monika Słupecka-Ziemilska

str. 1-123; ark. wyd. 7,8; 200 egz.; ISBN 978-83-945468-6-1

Cena 1 egz. monografii – 20 zł + 5% VAT

Monografia przedstawia omówienie wyników badań wielu zespołów badawczych oraz własnych doświadczeń na temat:

 • wpływu wybranych czynników na rozwój przewodu pokarmowego u nowo narodzonych ssaków
 • metod badawczych oraz modeli doświadczalnych (zarówno in vitro jak i in vivo), używanych do tego rodzaju badań
 • roli siary, mleka oraz zawartych w nich bioaktywnych peptydów (leptyna, grelina i obestatyna) w procesach wzrostu i dojrzewania poszczególnych elementów przewodu pokarmowego nowo narodzonego ssaka
 • rozwoju funkcji motorycznych przewodu pokarmowego oraz ich patofizjologii
 • problemów rozwojowych układu stomatognatycznego (głównie anodoncji) i ich wpływu na rozwój organizmu oraz życie dorosłe organizmu.

Sprzedaż wydawnictw prowadzona jest w Instytucie lub za zaliczeniem pocztowym. Przy zakupie większej liczby egzemplarzy, udzielane są rabaty.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji na temat naszych wydawnictw lub w celu złożenia zamówienia