Laboratorium Analizy Bariery Ochronnej Przewodu Pokarmowego

Kadra

Kierownik Laboratorium

dr Marcin Barszcz, m.barszcz@ifzz.pl

Opis

Laboratorium Analizy Bariery Ochronnej Przewodu Pokarmowego jest nową jednostką organizacyjną Zakładu Żywienia Zwierząt utworzoną w 2018 roku dzięki funduszom przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach wniosku na finansowanie kosztów restrukturyzacji Instytutu. Celem Laboratorium jest prowadzenie badań nad układem odpornościowym przewodu pokarmowego. Do podstawowych zadań Laboratorium należy określenie wpływu żywienia (diety, składników pokarmowych, związków bioaktywnych) na odporność wrodzoną (nieswoistą) i nabytą (swoistą) przewodu pokarmowego, a także określenie roli mikrobioty jelitowej w kształtowaniu funkcji barierowej.

Laboratorium dysponuje szerokim zakresem metod analitycznych, umożliwiających oznaczanie parametrów specyficznych dla bariery ochronnej przewodu pokarmowego i funkcjonowania układu odpornościowego takich jak:

 • przepuszczalność błony śluzowej dla makromolekuł znakowanych fluorochromami, (wskaźnik integralności błony śluzowej), oznaczana przy użyciu spektrofluorymetru,
 • stężenie mucyn, oznaczane przy użyciu spektrofluorymetru na podstawie stężenia łańcuchów oligosacharydowych, zawierających specyficzne dla mucyn wiązania O-glikozydowe,
 • stężenie wydzielniczej immunoglobuliny A oraz innych przeciwciał oznaczanych kolorymetrycznie przy użyciu testów immunoenzymatycznych (ELISA),
 • poziom mRNA genów kodujących m.in. mucyny, receptor dla polimerycznych form immunoglobulin, cytokiny, białka antybakteryjne komórek Panetha, receptory TLR i defensyny, oznaczany metodą Real-Time PCR,
 • rodzaj i liczebność komórek kubkowych, liczebność komórek Panetha, liczebność limfocytów śródnabłonkowych, liczebność komórek tucznych, które będą oznaczane przy użyciu mikroskopu świetlnego i fluorescencyjnego,
 • subpopulacje komórek układu odpornościowego izolowanych z kępek Peyera, nabłonka jelitowego i blaszki właściwej błony śluzowej, oznaczane metodą cytometrii przepływowej,
 • zdolność komórek układu odpornościowego (neutrofilów i monocytów) do fagocytozy, oznaczana za pomocą cytometru przepływowego,
 • wybuch tlenowy granulocytów obojętnochłonnych, oznaczany przy użyciu cytometru przepływowego,
 • cytotoksyczność komórek NK (tzw. „naturalnych zabójców”), określana metodą cytometrii przepływowej,
 • proliferacja limfocytów pod wpływem mitogenów oznaczana metodą kolorymetryczną na podstawie konwersji substratu,
 • żywotność izolowanych komórek oznaczana przy użyciu fluorescencyjnego, automatycznego licznika komórek.